Maestro

W przypadku kradzieży bądź zgubienia karty należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem, korzystając z telefonów alarmowych lub udając się do siedziby banku – wydawcy karty w celu jej zastrzeżenia. Następnie można wystąpić o wydanie nowej karty. O fakcie utraty karty należy również powiadomić policję.